Условия за ползване

I.Общи разпоредби

Тези Общи условия представляват ДОГОВОР между Потребителя и „ Интеграл софт ЕООД ‘‘, с който Потребителят получава правото да използва безплатно услугите на сайта BezPari.info за лични и нетърговски цели при спазване на посочените по-долу условия. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта BezPari.info и „ Интеграл софт ЕООД ‘‘. Чрез достъпа до интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля, не използвайте сайта BezPari.info.

Основни понятия:

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани в следното значение:
Интеграл софт ЕООД ,ЕИК: 203375623 е дружество, регистрирано съгласно българското законодателство със седалище и адрес  България, гр. Варна, ул. Македония 95.
„Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта BezPari.info.
„Интернет страница“ по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
„Услуга/и“ на сайта включва/ат:

- достъп до предоставяните през уеббраузър информационни ресурси/данни на сайта;

- участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в мрежата от потребители на сайтовете на Интеграл софт ЕООД;

- получаване на имейл – новинарски бюлетини, от всички регистрирани лица и Потребители на сайта.

- получаване на обяви, статии, фирмени страници, снимки и други обявии.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА

С приемане на настоящите Общи условия Потребителят на портала декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. САЙТЪТ не отговоря за вреди, евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставяните услуги.САЙТЪТ не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на уебсайта, предоставена от Потребителите, както и не носи отговорност, ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии авторски или човешки права. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите. САЙТЪТ има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя, без предварително да известява потребителите за това.САЙТЪТ има право по свое усмотрение да изтрие част от услугите, които предлага, или да ограничи достъпа до тях за всички или за определени потребители. САЙТЪТ има право по своя преценка да изтрие и/или закрие информацията на произволен потребител и без право на преразглеждане. САЙТЪТ има право да събира и използва информация относно Потребителя, когато същият използва услугите, предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва име, рождена дата, лични интереси, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, имейл адрес, професия, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същият предоставя доброволно при ползване на услугите на Издателя.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на САЙТА в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени чрез услугите на САЙТА.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до информацията, която е въвел, както и право на възможност за корекция.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че информацията, която публикува, е публично достояние и може да бъде използвана за целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, дава съгласието си и да бъде използван неговият имейл адрес за изпращане на информационни съобщения.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ на портала се задължава при ползване на предоставяните от САЙТА услуги: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове; да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.; да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или други лица, които няма право да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора. При нарушаване на задължение по предходната алинея САЙТЪТ има право по своя преценка да прекрати предоставянето на услугите на потребителя нарушител.

ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ

Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български . Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.
Не се позволява публикуването на информация не касаеща конкретната стока или услуга предмет на обявата.
Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга.
Не се позволява използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации.
Не се позволява публикуването на снимки и обяви с еротичен характер или с порнографско съдържание, артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.
Не се позволява публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни).
Не се позволява предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички елементи на САЙТА, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, извън разположените от потребителя, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Собственика на САЙТА. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на сайта , включително базите данни и материалите в него, извършено без разрешение на Собственика на САЙТА, е Не се позволява и се преследва по предвидения от закона ред.

ОТГОВОРНОСТИ

Интеграл софт ЕООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Интеграл софт ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Интеграл софт ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Сайтът не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Сайта, както и при случаи на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра. Страните приемат, че Сайтът не носи отговорност за непредоставяне на услугите или предоставянето им с влошено качество вследствие на извършвани тестове от страна на Сайта с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. Интеграл софт ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. Интеграл софт ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт прави препратки. Интеграл софт ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта. Интеграл софт ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и всички други правила и общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта заедно със съобщение за промените в Общите условия. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 09-ти май 2016-та година.